Sanacija odlagališta "Sitnica"

Zbog zakonskih obveza, u kontinuitetu već traju radovi oko sanacije službenog odlagališta otpada Sitnica. Niz studija i elaborata je do sada napravljeno: Geološki i hidrogeološki elaborat za lokaciju „Sitnica“ (2005.), Studija utjecaja na okoliš sanacije odlagališta “Sitnica“ – Blato na Korčuli (2006.), Zahtijev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Sitnica“ na otoku Korčuli (2013.).

Tijekom 2016. god.  Svjetska banka u sklopu „Projekta kontrole onečišćenja Jadranskog mora“  ima namjeru darovnicom financirati sanaciju odlagališta Sitnica. U tijeku su dokumentacijske pripreme za provedbu projekta kojima koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dovršen je idejni i geodetski projekt, ishođena je lokacijska dozvola te su provedene izmjene i dopune glavnog projekta. Poslove oko projektne dokumentacije vodi tvrtka Hidroplan iz Zagreba u suradnji sa općinskim tijelima Blata i Vele Luke te tvrtkom EKO d.o.o . Početak radova na sanaciji očekuje se kroz 2017. god.  

Realizacijom projekta sanacije odlagališta Sitnica štetni utjecaji Odlagališta na okoliš bili bi svedni na minimum. Projekt sanacije osmišljen je na način da procjedne vode sa prostora Odlagališta ne dolaze u kontak s okolišem, da je estetski što bolje uklopljeno u prostor, da se vrši odplinjavanje i provode radnje u cilju osiguravanja Odlagališta i okolnog prostora od nepoželjnih događaja. Ovakav način sanacije osigurao bi odlagališta dok u potpunosti ne zaživi Plan gospodarenje otpadom na razini države i sve njegove sastavnice (reciklažna dvorišta, sortirnice, kompostane, regionalni centri za odlaganje otpadom), kojima bi bilo omogućeno zatvaranje Deponija za odlaganje komunalnog otpada.