Sanacija odlagališta "Sitnica"

Tijekom 2016. god. Svjetska banka u sklopu „Projekta kontrole onečišćenja Jadranskog mora“ ima namjeru darovnicom financirati sanaciju odlagališta Sitnica. U tijeku su dokumentacijske pripreme za provedbu projekta kojima koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dovršen je idejni i geodetski projekt, ishođena je lokacijska dozvola te su provedene izmjene i dopune glavnog projekta. Poslove oko projektne dokumentacije vodi tvrtka Hidroplan iz Zagreba u suradnji s općinskim tijelima Blata i Vele Luke te tvrtkom EKO d.o.o. Početak radova na sanaciji očekuje se kroz 2017. god.

Tijekom lipnja 2017. god. objavljen je međunarodni natječaj kojim se pozivaju svi zainteresirani izvođači radova, te će se nakon provedenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača sklopiti Ugovor za izvođenje radova na „Sanaciji odlagališta otpada Sitnica. Poziv je objavljen u Narodnim novinama NN 53/2017 – oglasni dio, Jutarnjem listu od 07. lipnja 2017. godine i UN Development business 06. lipnja 2017. godine.
28. lipnja 2017. godine u vijećnici Općine Blato održan je sastanak s potencijalnim ponuđačima za izvođenje radova na „Sanaciji odlagališta Sitnica sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda „ICB No: EPEEF/ICB-W/1.U sklopu ovog sastanka, potencijalni ponuđači imali su mogućnost uvida u projektnu dokumentaciju, obilaska deponija, te traženja svih informacija u pogledu potrebne infrastrukture.

Realizacijom projekta sanacije odlagališta Sitnica štetni utjecaji Odlagališta na okoliš bili bi svedeni na minimum. Projekt sanacije osmišljen je tako da procjedne vode s prostora Odlagališta ne dolaze u kontakt s okolišem, da je estetski što bolje uklopljeno u prostor, da se vrši otplinjavanje i provode radnje u cilju osiguravanja Odlagališta i okolnog prostora od nepoželjnih događaja. Ovakav način sanacije osigurao bi Odlagališta dok u potpunosti ne zaživi Plan gospodarenje otpadom na razini države i sve njegove sastavnice (reciklažna dvorišta, sortirnice, kompostane, regionalni centri za odlaganje otpadom), kojima bi bilo omogućeno zatvaranje Odlagališta za odlaganje komunalnog otpada.