Cjenik komunalnih usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada na području Općine Blato

Na temelju Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, broj 8/17) i Suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada na području Općine Blato; Načelnika Općine Blato (KLASA: 363-02/18-01/67,URBROJ: 2138/02-01-18-2 od 28. 11. 2018. godine (Službeni glasnik Općine Blato, broj 7/18)), Direktor društva EKO d.o.o. dana 30. studenog 2018. godine donosi

C J E N I K 

KOMUNALNIH USLUGA

prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada

na području Općine Blato

- iznosi su bez PDV-a. Stopa PDV-a 13%

 

Cijena usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada utvrđuje se na sljedeći način:

Jedinična cijena minimalne javne usluge (fiksnog dijela) za korisnike iz skupine kućanstva iznosi JC fiks = 0,46 kn/l  dodijeljenog volumena.

Jedinična cijena minimalne javne usluge (fiksnog dijela) za poslovne korisnike iznosi JC fiks = 0,70 kn/l dodijeljenog volumena.

Jedinična cijena usluge za količinu preuzetog miješanog komunalnog otpada (varijabilnog dijela) za sve skupine korisnika iznosi JC varij = 0,02 kn/l volumena dodijeljenog spremnika.

 

Cijena minimalne javne usluge  – fiksni dio (C fiks) izračunava se umnoškom jedinične cijene fiksnog dijela usluge (JC fix) i dodijeljenog volumena koji pripada korisniku (Vd).

C fiks = JC fiks x Vd

Cijena za količinu preuzetog miješanog komunalnog otpada – varijabilni dio (C varij) izračunava se umnoškom jedinične cijene varijabilnog dijela usluge (JC varij), volumena dodijeljenog spremnika (Vs),  udjela u spremniku (U) i broja evidentiranih odvoza (BP).

C varij =  Vs x JC varij x U x BP

Ukupna cijena javne usluge (C uku) izračunava se zbrojem cijene minimalne javne usluge (C fiks) i cijene za količinu preuzetog miješanog komunalnog otpada (C varij).

 C uku = (C fiks) + (C varij)

  • Kategorija „dodijeljeni volumen“ je procjenjena idealna zapremnina spremnika korisnika usluge za zadovoljavanje potreba za odlaganjem miješanog komunalnog otpada u  intervalu pražnjenja od 1 x tjedno.
  • Zbog tehničkih nemogućnosti pružanja adekvatnih volumena  spremnika svim veličinama korisnika ova veličina se koristi kao egzaktniji način pri određivanju minimalne javne usluge -  fiksnog dijela. Dok su stvarne količine proizvedenog otpada regulirane volumenom spremnika na obračunskom mjestu, udjelom i brojem evidentiranih pražnjenja.
  • Za korisnike koji imaju vlastiti spremnik udio iznosi 1.
  • Za korisnike koji sudjeluju u korištenju zajedničkih spremnika (najčešće 1100 L) određuje se udio u korištenju spremnika.

1. CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE (FIKSNI DIO USLUGE)

 I. KUĆANSTVA- REZIDENTI

Jedinična cijena usluge fiksnog dijela iznosi 0,46 kn/l (bez PDV-a) dodijeljenog volumena

Tablica 1. Cjenik za kategoriju domaćinstva MJESEČNO - Minimalna javna usluga (fiksni dio usluge)

Broj članova

kućanstva

Volumen korisnika

(l) Vd

Jedinična cijena

(0,46 kn/l volumena)

Cijena MJU

(kn/mj.)

1

30

0,46

13,8

2

60

0,46

27,6

3

90

0,46

41,4

4

120

0,46

55,2

5

150

0,46

69

6

180

0,46

82,8

7

210

0,46

96,6

8

240

0,46

110,4

...

     

II. KUĆANSTVA -NEREZIDENTI (NEKRETNINE KOJE SE POVREMENO KORISTE )

Jedinična cijena usluge fiksnog dijela iznosi 0,46 kn/l (bez PDV-a) dodijeljenog volumena

Tablica 2. Cjenik za kategoriju nerezidenti MJESEČNO/GODIŠNJE – Minimalna javna usluga (fiksni dio usluge)

Veličina

objekta

Volumen korisnika (l)

Vd

Cijena fiksnog dijela

(kn/l volumena)

Iznos

(kn/mj)

Koeficijent

12 x 0,25 = 3

Iznos na

godišnjoj razini (kn)

1- 50 m2

150

0,46

69

3

207

51 - 100 m2

195

0,46

89,7

3

269,1

101 - 150 m2

240

0,46

110,4

3

331,2

151 – 200 m2

285

0,46

131,1

3

393,3

>201 m2

330

0,46

151,8

3

455,4

         

III. KUĆANSTVA - IZNAJMLJIVAČI

Jedinična cijena usluge fiksnog dijela iznosi 0,46 kn/l (bez PDV-a) dodijeljenog volumena

Pripadajući volumen za ovu kategoriju određuje se umnoškom broja ležajeva i volumena 33 l.

Tablica 3. Cjenik za kategoriju iznajmljivači MJESEČNO/GODIŠNJE – Minimalna javna usluga (fiksni dio usluge)

Broj

ležajeva

Volumen korisnika (l)

Vd

Cijena fiksnog dijela

(kn/l volumena)

Iznos

(kn/mj)

Iznos

na godišnjoj razini (kn)

1

33

0,46

15,18

30,36

2

66

0,46

30,36

60,72

3

99

0,46

45,54

91,08

4

132

0,46

60,72

121,44

5

165

0,46

75,90

151,80

6

198

0,46

91,08

182,16

7

231

0,46

106,26

212,52

8

264

0,46

121,44

242,88

9

297

0,46

136,62

273,24

10

330

0,46

151,8

303,60

11

363

0,46

166,98

333,96

12

396

0,46

182,16

364,32

13

429

0,46

197,34

394,68

14

462

0,46

212,52

425,04

15

495

0,46

227,7

455,40

...

       

U ovoj kategoriji izdaju se 2 x računa godišnje, za period korištenja usluge  (tijekom turističke sezone za 7. i 8. mjesec ).

 

IV. POSLOVNI KORISNICI (PRAVNE OSOBE I FIZIČKE OSOBE-OBRTNICI)

Jedinična cijena usluge fiksnog dijela iznosi 0,70 kn/l (bez PDV-a) dodijeljenog volumena

Pripadajući volumen za ovu kategoriju određuje se prema površini objekta i pripadajućem volumenu po kategoriji  poslovnog korisnika.

Tablica 4. Cjenik za kategoriju poslovni korisnici MJESEČNO – Minimalna javna usluga (fiksni dio usluge)

Kategorija

 

   

Volumen korisnika

Vd

  

Cijena  fiksnog dijela

 

Uredski, skladišni, garažni prostor, manje radnje, kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti (bez hotela) i sl . .

 

broj kvadrata poslovnog prostora x 4,2 Litara

 

volumen x 0,70 kn/l

Dom zdravlja, Zavod za odrasle, škole, vrtići

 

broj kvadrata poslovnog prostora x 2,2 Litara

 

volumen x 0,70 kn/l

Športska dvorana

 

broj kvadrata poslovnog prostora x 0,6 Litara

 

volumen x 0,70 kn/l

Obrtnici sa prostorom

 

broj kvadrata poslovnog prostora x 3,8Litara

 

volumen x 0,70 kn/l

Obrtnici bez prostora   1 x 300 Litara   volumen x 0,70 kn/l
       

 

(Za kategoriju „Obrtnik bez prostora“
naplaćuje se samo fiksni dio usluge)

 - Sa pojedinim korisnicima moguće je sklapanje ugovora

2. CIJENA ZA KOLIČINU PREUZETOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA– VARIJABILNI DIO USLUGE

Varijabilni dio se naplaćuje po istoj cijeni za preuzetu količinu (volumen) miješanog komunalnog otpada za sve skupine korisnika

Cijena za količinu preuzetog miješanog komunalnog otpada – varijabilni dio (C varij) izračunava se umnoškom jedinične cijene varijabilnog dijela usluge (JC varij), volumena dodijeljenog spremnika (Vs),  udjela u spremniku (U) i broja evidentiranih odvoza (BP).

 C varij =  Vs x JC varij x U x BP

Volumen spremnika (l)

Vs

 

Jedinična cijena

(kn/l volumena)

JC varij

Udio (U)

 

 

Cijena jednog odvoza (kn/mj)

BP =1

 

80

0,02

1

1,60

120

0,02

1

2,40

240

0,02

1

4,80

1100

0,02

1

22,00

* u slučaju da nije zabilježen niti jedan odvoz Davatelj usluge ima pravo naplatiti 1 x odvoz mjesečno .

  • Za korisnike koji imaju vlastiti spremnik udio iznosi 1.
  • Za korisnike koji sudjeluju u korištenju zajedničkih spremnika (najčešće 1100 L) određuje se udio u korištenju spremnika.

NAČIN IZRAČUNA UDJELA U ZAJEDNIČKIM SPREMNICIMA

Formula za izračunavanje udjela u zajedničkom spremniku „U“:

UDIO = broj članova x udio u zajedničkom spremniku po članu x koeficijent pri korigiranju izračunatog udjela prema referetnom mjesečnom  broju odvoza ( Tablica dolje).

- za ostale vrste korisnika koristi se umjesto člana pripadajuća vrijednost (iznajmljivači – broj kreveta, poslovni korisnici -  broj m2 poslovnog prostora, povremeni korisnici – katagorija objekta).

Gore navedeni  udio u zajedničkom spremniku po članu se dobiva dijeljenjem volumena koji pripada korisniku „Vd“ (30 litara) sa zapremninom spremnika (1100 l) .  Na taj način dobija se udio po članu u zajedničkim spremnicima i iznosi 0,02727.

- Za ostale vrste korisnika koriste se pripadajući dodjeljeni volumeni „Vd“

Koeficijent pri korigiranju izračunatog udjela u zajedničkom spremniku prema referetnom broju odvoza ( Tablica: )

 

 

Referetni broj mjesečnih odvoza po lokaciji

koeficijent pri korigiranju izračunatog udjela u zjedničkom spremniku

idealni volumen

 tj. kategorija s 1 x odvoz tjedno

4 x

1

kategorija s 2 x odvoza tjedno

8 x

0,5 

kategorija s 3 x odvoza tjedno

12 x

0,3333

kategorija s 4 x odvoza tjedno

16 x

0,25

kategorija s 5 x odvoza tjedno

20 x

0,2

kategorija s 6 x odvoza tjedno

24 x

0,1666

kategorija s 7 x odvoza tjedno

28 x

0,142857

Napomena: Referentni broj odvoza po lokaciji nije isto i što broj pražnjenjenja  (BP) u formuli. BP je promjenjiva vrijednost koja se dobiva očitavanjem čipova pri pražnjenju spremnika. Ta vrijednost  će vjerojatno bilti slična referentnom broju odvoza, ali i ne mora.

 

3. CIJENE KAZNI

CIJENA  KAZNE

 POSTUPAK

IZNOS

-          ostavljanje više otpada od dodjeljenog volumena spremnika

300 kn

-          odlaganje otpada u krive spremnike (po vrsti otpada i pripadnosti određenog spremnika  korisniku)

300 kn

-          uništenje spremnika davatelja usluga

200kn za spremnik do 240 L

2000 kn za spremnik od 1100 L

-          ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme

100 kn

U slučaju postupanja suprotno Odluci, davatelj usluge ima pravo na naplatu ugovorne kazne. Ugovorna kazna se naplaćuje prema iznosu za određeni postupak definiran cjenikom i razmjerno udjelu u spremniku. U slučaju potrebe za naplatom ugovorne kazne primjenjuje se sljedeća formula:

C ukupno = C fiksni + C varijabilni + C ugovorne kazne

(Vd x Jc fiks) + ( Vs x Jc varij x BP x U) + (Cugovorne kazne x U)

docCJENIK KOMUNALNIH USLUGA